Правила прийому

Безымянный    

Правила прийому до Дніпродзержинського комерційного технікуму

Дніпродзержинського державного технічного університету в 2016  році

 Правила прийому розроблені Приймальною комісією Дніпродзержинського комерційного технікуму Дніпродзержинського державного технічного університету (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015  року № 1085 та зареєстрованих  у  Міністерстві  юстиції  України  04 листопада 2015 р. за № 1351/27796. Зміни до Правил прийому внесено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 № 622 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 р. за № 860/28990

І. Загальні положення

1.1. Провадження освітньої діяльності у Дніпродзержинському комерційному технікумі Дніпродзержинського державного технічного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636341, дата отримання —  05.05.2015р. 1.2. Дніпродзержинський комерційний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету (далі технікум) здійснює прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем  молодшого спеціаліста, напрямами підготовки  (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Особливості впровадження цього Переліку визначені наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 (додаток 1). 1.3. Фінансування підготовки фахівців у технікумі  здійснюється: — за рахунок видатків державного бюджету  — за державним замовленням; — за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів; — за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (на умовах контракту). 1.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за державним замовленням. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття освітньо-кваліфікаційного  рівня вищої освіти на території інших регіонів України за рахунок державного замовлення з наданням місць у гуртожитках на час навчання. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту». Особи, зазначені в абзацах третьому і четвертому  цього пункту, здобувають вищу (на конкурсних засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. 1.5.  Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту,  і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за державним замовленням здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України. Усі особи, які здобувають вищу освіту у технікумі, мають рівні права та обов’язки. 1.6. Прийом до технікуму на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання. Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання. 1.7. Умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до «Положення про порядок поселення у гуртожиток ДКТ ДДТУ» затвердженого наказом директора № 13/ПК від 11.07.2014р.

II. Організація прийому до ДКТ ДДТУ

2.1. Організацію прийому вступників до Дніпродзержинського комерційного технікуму Дніпродзержинського державного технічного університету здійснює Приймальна комісія (відбіркова комісія – для відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів), склад якої затверджено наказом директора технікуму № 278/ОД від 01.10.2015р., який є її головою. Приймальна комісія діє згідно положення про приймальну комісію ДКТ ДДТУ, затвердженного наказом директора технікуму № 366 – ПК/ ОД від 24.12.2015р. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором технікуму. 2.2. Усі питання, пов’язані з прийомом до технікуму, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і на офіційному веб–сайті ДКТ ДДТУ, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою на підставі вступних випробувань. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста  приймаються особи з повною загальною середньою освітою. 3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти технікум має право приймати на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (складають вступні екзамени відповідно розділу VІІ цих Правил прийому). 3.3. Технікум має право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 “Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах” та від 20 червня 2007 року № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” і зазначається у Правилах прийому (додаток 2). Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань. Технікум зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV, V,VI  та пунктом 14.1. розділу XІV цих Правил прийому. 3.4. Дніпродзержинський комерційний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету приймає на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому. Технікум приймає на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до Дніпродзержинського комерційного технікуму Дніпродзержинського державного технічного університету.  

IV Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії: Понеділок – п’ятниця з 800  до 1700 год. Субота з 800  до 1400 год. Неділя вихідний 20 липня 2016 року —  до 1800 год. 27 липня 2016 року — до 1800 год. 05 серпня 2016 року —  до 1800 год. 16 серпня 2016 року — до 1800 год. 4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:  
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)
вступники на основі освіти
базової загальної середньої повної загальної середньої повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів 11  липня 2016 року 11  липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, співбесіди, що проводить технікум о 18 00 год. 20  липня 2016  року   09 серпня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів о 1800 годині 27липня 2016 року 12  серпня 2016  року
Строки проведення технікумом співбесіди     21 – 24 липня 2016 року
Строки проведення технікумом вступних випробувань 21 липня — 27 липня 2016 року   10 —  12 серпня 2016 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників за результатами співбесіди: — із зазначенням рекомендованих до зарахування Не пізніше 1200 години 25 липня 2016 року
Закінчення виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесіди До 1800 години 27 липня 2016 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням за результатами співбесіди Не пізніше 1200 години 28 липня 2016 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників: — із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення Не пізніше 1200 години 28 липня 2016 року     Не пізніше 1200 години 01 серпня 2016 року     до 1200 години 13 серпня 2016 року
Закінчення виконання вимог до зарахування: —       на місця державного замовлення; — на місця за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності)   — до 1800  05 серпня;           — не пізніше 10 серпня     до 1800 години 16 серпня 2016 року
Терміни зарахування вступників: —       за державним замовленням; —       за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності)   —  не пізніше 1200години 06 серпня;   —  не пізніше 12 серпня.   — не пізніше 17 серпня     — не пізніше 19 серпня
  4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить технікум, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, проводиться в такі строки:  
Етапи вступної компанії Денна форма навчання  Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробовування, що проводить технікум о 18 00 год. 20  липня 2016  року   09 серпня 2016 року
Строки проведення технікумом фахових вступних випробовувань 21 липня – 27 липня 2016 року 10 – 12 серпня 2016 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників: — із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення     не пізніше 1200 години 01 серпня 2016 року;   до 1200 години 13 серпня 2016 року
Закінчення виконання вимог до зарахування: —       на місця державного замовлення; — на місця за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності)   — до 1800 години 05 серпня;   —          не пізніше 10 серпня   до 1800 години 16 серпня 2016 року
Терміни зарахування вступників: —       за державним замовленням;   —       за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності)   не пізніше 1200години 06 серпня;   не пізніше 12 серпня.   — не пізніше 17 серпня     — не пізніше 19 серпня
  4.4 Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити у технікумі, зокрема відповідно до розділу VII цих Правил прийому, а також проходять співбесіду відповідно до розділу IX цих Правил прийому, закінчується о 18.00 годині 20 липня (крім категорій осіб, визначених Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції»). Співбесіди проводяться з 21 до 24 липня, а вступні іспити − з 21 до 27 липня. Рейтингові списки для цих категорій вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням і оприлюднюються не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу XІV цих Правил прийому до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. Вступники, які належать до категорій, зазначених в абзаці другому цього пункту, і не зараховані на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.  

 V. Порядок прийому заяв та документів для участі

 у конкурсному відборі 

    5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Дніпродзержинського комерційного технікуму Дніпродзержинського державного технічного університету (далі — заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії ДКТ ДДТУ. 5.2. Вступники можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей, на яких передбачено прийом за державним замовленням на денну форму навчання. Подання заяв на спеціальності на інші форми навчання, а також на яких не передбачається прийому за державним замовленням, не обмежується. Заяви, подані на певну спеціальність до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання вважаються фактом подання однієї заяви. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. У разі наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги додається до тих заяв вступника, на які поширюється зазначена пільга. Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано технікумом на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до Дніпродзержинського комерційного технікуму Дніпродзержинського державного технічного університету. Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання. 5.3. У заяві вступники  вказують спеціальність та форму навчання.
  • Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому “1” позначає найвищу пріоритетність. Пріоритетність визначається під час вступу на навчання для отримання ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на денну форму навчання на місця державного замовлення на основі повної загальної середньої освіти.
Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії. 5.4. Під час подання  заяви  в паперовій формі вступник пред’являє особисто: — документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство. — документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і додаток до нього; — сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання  (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); На вимогу вступника Приймальна комісія засвідчує копії  документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього і  сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту професійно-технічну або вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення професійно-технічного або вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації. 5.5. До заяви, поданої в паперовій формі,  вступник додає: — копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; — копію сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); — копію документа, що посвідчує особу та громадянство; — чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см; — медичну довідку 086 –у. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування. Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування). 5.6. Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році. 5.7. Мінімальне значення кількості балів сертифіката з загальноосвітнього предмету, з яким вступник допускається до участі у конкурсі становить 100 балів    (додаток 5). 5.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією технікуму або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. 5.9. Вступники, зазначені у розділі VIІ цих Правил прийому, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у ДКТ ДДТУ. 5.10. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази. Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування). Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази. 5.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Дніпродзержинського комерційного технікуму Дніпродзержинського державного технічного університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (фахових випробувань), але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційному стенді Приймальної комісії та веб-сайті технікуму. 5.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу  в межах встановлених квот фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі. 5.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/27059. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються до початку другого семестру першого року навчання. 5.14. Приймальна комісія технікуму перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих ним до інших навчальних закладів.

VІ. Організація і проведення конкурсу

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до технікуму для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з двох предметів. Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література. Технікум встановлює: — перелік та кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання  (додаток 5); — рівень складності завдань зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та математики — базовий. Бали сертифікатів з конкурсних предметів (бали вступних екзаменів) базового рівня та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту помножуються на наступні вагові коефіцієнти: — з української мови і літератури – 0,35; — з математики  — 0,55; — середній бал документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту – 0,1. 6.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до вищого навчального закладу. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці. Бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до абзацу двадцять шостого пункту 2 розділу IV цих Умов. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеної у додатку 4 до цих Умов. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100. 6.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділом VIІ цих Правил прийому. 6.4 Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів (додаток 5). 6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для  здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів  вступних екзаменів та середнього бала документа про базову загальну середню освіту  та додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів на спеціальність 181 «Харчові технології», що становить 5 відсотків конкурсного бала. Середній бал документа про базову загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються  таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову середню освіту його середній бал вважається таким, що дорівнює 1. 6.6. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій). 6.7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати фахового випробування. 6.8. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для  здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста,  конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступного фахового випробування та середнього балу документа про професійну освіту (диплому кваліфікованого робітника). Середній бал документа про професійну освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про професійну освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали. 6.9 Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

VIІ. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у  Дніпродзержинському комерційному технікумі Дніпродзержинського державного технічного університету в незалежному зовнішньому оцінюванні мають право: особи, у яких є захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, в зв’язку чим вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання. 7.2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України. 7.3 У встановленому цими Умовами порядку брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, яким таке право надано Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції».

VІIІ. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань

8.1. Для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії. Рішенням Приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність у  технікумі. 8.2. Результати вступних екзаменів  для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою. 8.3. Результати вступних екзаменів  для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 8.4. Результати  фахових випробувань для вступників, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. 8.5. Програми  фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються  і затверджуються директором технікуму не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми  фахових випробувань оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді Приймальної комісії та веб-сайті технікуму. Фахові випробування  проводяться в письмовій формі у вигляді тестових завдань. 8.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Дніпродзержинським комерційним технікумом Дніпродзержинського державного технічного університету, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора технікуму. Апеляції вступників на результати вступних випробувань повинні бути подані в день проведення випробувань  або не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки іспиту або фахового випробування. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше  наступного дня після її подачі, як правило, в присутності вступника. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається. 8.7. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

 ІХ. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди зараховуються до Дніпродзержинського комерційного технікуму Дніпродзержинського державного технічного університету особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право; особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року; особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятого – чотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу». 9.2. Програму співбесіди  із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії технікуму. 9.3 Вищий навчальний заклад оголошує рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу XIV цих Умов до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 9.4. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення Приймальна комісія технікуму приймає рішення про можливість зарахування понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

 Х. Зарахування в межах встановлених квот

10.1 Право на зарахування на основі базової та повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1- 3 розділу VII цих Правил прийому. 10.2 Ці квоти встановлюються вищим навчальним закладом у межах десяти відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення відповідно Умов прийому  до вищих навчальних закладів України в 2016 році. 10.3 Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника. 10.4 Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», надаються у встановленому порядку. 10.5 Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XI. Право на першочергове зарахування

11.1 Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають: особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів; особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право; діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції; діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення; діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів; особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2; шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи,протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи; члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки; особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право; вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу. 11.2 Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 1 цього розділу.

XІІ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

12.1. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності: — вступники, які мають право на зарахування за квотами; — вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; — вступники, які  рекомендовані до зарахування  за конкурсом. 12.2. У межах кожної зазначеної в пункті 12.1. цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується: — за конкурсним балом від більшого до меншого; — з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття. — осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом; — осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань; — осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами; — осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту. 12.3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується  в Єдиної бази, зазначаються: — прізвище, ім’я та по батькові вступника; — конкурсний бал вступника; — наявність підстав для вступу за квотами; — наявність підстав для вступу за результатами співбесіди; — наявність права на першочергове зарахування. 12.4. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті технікуму. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді Приймальної комісії та веб-сайті технікуму. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 13.1 розділу XІІІ цих Правил прийому. У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 12.3. цього розділу  Правил прийому.

XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення Приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктами 4.2, 4.3. розділу ІV цих Правил прийому, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі ХІІ відповідно до конкурсного бала вступника від вищого до нижчого. Вступника буде  рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа вказаних ним при час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця державного бюджету. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності — у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення. Рекомендація до зарахування на навчання  за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, вказаними вступником при поданні заяв. 13.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у пунктах 4.2 та 4.3 розділу ІV цих Правил прийому до ДКТ ДДТУ. 13.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді Приймальної комісії Дніпродзержинського комерційного технікуму Дніпродзержинського державного технічного університету. Рішення Приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті технікуму. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому до Дніпродзержинського комерційного технікуму Дніпродзержинського державного технічного університету.

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строків, визначених у пунктах 4.2, 4.3. розділу ІV цих Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до Приймальної комісії технікуму. 14.2. Особи, які в установлені строки, визначені у пунктах 4.2, 4.3. розділу ІV цих Правил прийому, не подали до Приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням. 14.3. Вступник, який за результатами конкурсного відбору рекомендований до зарахування на навчання за відповідним пріоритетом (із зазначених в його заявах), до закінчення строку конкурсного відбору на навчання осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, зобов’язаний подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому до технікуму.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до Приймальної комісії технікуму), і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком. Між строками, встановленими в пунктах 4.2. і 4.3 розділу IV цих Правил прийому, рекомендація до зарахування на місця за  державним замовленням надається  вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймальною комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за  державним замовленням в іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність. Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв. 15.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії технікуму та долучається до його особової справи. 15.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 14.1. розділу XIV цих Правил прийому. Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 15.5. При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVІ. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Дніпродзержинського державного технічного університету на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих для зарахування та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті технікуму у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 4.2, 4.3. розділу ІV цих Правил прийому. 16.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.5. розділу XІХ цих Правил прийому. Вступники можуть бути відраховані з технікуму за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником. На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на  цю спеціальність. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей технікуму за умови збігу конкурсних предметів. 16.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 14.1.розділу XІV цих Правил прийому.

XVІІ. Особливості прийому та навчання  осіб без громадянства

17.1. Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту,  і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за державним замовленням здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України. 17.2. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

XVIII. Зарахування до Дніпродзержинського комерційного технікуму Дніпродзержинського державного технічного університету на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Дніпродзержинського комерційного  технікуму Дніпродзержинського державного технічного університету, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі. Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 15.2. і 15.3. розділу XV цих Правил прийому. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня року вступу. 18.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

ХІХ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Дніпродзержинського комерційного  технікуму Дніпродзержинського державного технічного університету

19.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Правилами прийому може бути визначено порядок акредитації журналістів у Приймальній комісії. 19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання. 19.3. Технікум  зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною спеціальністю, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, повинні оприлюднюватися на інформаційному стенді Приймальної комісії і на офіційному веб-сайті технікуму не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей. 19.4. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється стенді Приймальної комісії та на офіційному веб-сайті технікуму. 19.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами , права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента. Безымянный

Зміни до правил прийому

Безымянный Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 липня  2016 року № 755 «Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня  2016 року за № 928/29058
  1. Унести до Правил прийому на навчання до Дніпродзержинського комерційного технікуму Дніпродзержинського державного технічного університету у 2016 році, затверджених вченою радою ДДТУ (протокол засідання № 7 від 23.06.2016) та введеного в дію наказом по ДДТУ від 23 червня 2016 року     № 413, такі зміни:
  2. У розділі ІІІ:
1) пункт 3.1 доповнити новим абзацом третім такого змісту: «Особи, які раніше здобули повну загальну середню освіту за бюджетні кошти, можуть вступати на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб.»; 2) доповнити розділ новим пунктом 3.5 такого змісту: «3.5 Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право за індивідуальною програмою бути поновленими для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому вищому навчальному закладі.»
  1. У розділі ІV:
1) доповнити розділ новим пунктом 4.5 такого змісту: «4.5. Строки вступної кампанії на навчання на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, за усіма формами навчання, а також  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за заочною формою навчання визначаються. Правилами прийому. При цьому зарахування на навчання за державним Безымянный

Контакти

Адреса

Контакти

Контакти

Дніпродзержинський Комерційний Технікум
(05692)3-81-78
(05692)3-73-54
dktddtu@gmail.com
Адреса
м. Дніпродзержинськ
Вул. Коваленко 10
Індекс 51925