Положення

1 ЗМІСТ  
1 Загальна частина___________________________________________ 3
2 Концепція освітньої діяльності технікуму_______________________ 4
3 Права та обов’язки засновника технікуму_______________________ 10
4 Обсяг цивільної правосуб’єктності ___________________________ 11
5 Права та обов’язки учасників освітнього процесу_______________ 16
6 Управління технікумом, права та обов’язки директора технікуму_____ 24
7 Порядок обрання директора технікуму_________________________ 27
8 Органи громадського самоврядування________________________ 29
9 Інноваційна діяльність _____________________________________ 34
10 Майно та кошти технікуму___________________________________ 34
11 Порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності____________________________________ 39
12 Порядок внесення змін до положення про технікум_______________ 40
  1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА   Це положення розроблено відповідно до Закону України  «Про вищу освіту», Закону «Про освіту» та норм законодавства, Статуту ДДТУ і є документом, який регламентує діяльність Комерційного технікуму Дніпровського державного технічного університету як відокремленого структурного підрозділу Дніпровського державного технічного університету . Комерційний  технікум Дніпровського державного технічного університету розпочав свою діяльність у 1962 році як Технікум радянської торгівлі відповідно до наказу Міністерства торгівлі України від 27липня 1962 року № 324. Відповідно до наказу Міністерства торгівлі України № 91 від 19 вересня 1991 року технікум радянської торгівлі перейменовано на Дніпродзержинський комерційний технікум. Наказом № 231 від 28 листопада 1991 року технікум переданий у підпорядкування Міністерства освіти України. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1302 від 14 листопада 2011 року технікум приєднано до Дніпродзержинського державного технічного університету та встановлено назву – Дніпродзержинський комерційний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету  без права юридичної особи. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки № 1209  від 7 жовтня 2016 року Дніпродзержинський комерційний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету  перейменовано у Комерційний технікум Дніпровського державного технічного університету (далі – КТ ДДТУ або Технікум) без права юридичної особи. КТ ДДТУ є   закладом вищої освіти державної форми власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, який фінансується з державного бюджету та діє згідно із виданою ліцензією про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра. КТ ДДТУ проводить  науково-методичну та інноваційну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти з урахуванням їхніх покликань, зацікавленостей, здібностей, інтересів держави і роботодавців, сприяє поширенню освітньо-професійних знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність у місті Камʼянському .      1.2. КТ ДДТУ знаходиться за адресою: вул. Коваленка, 10 м. Камʼянське Дніпропетровська обл., 51925, Україна. Телефон:  (098)  368 13 34; Офіційний web-сайт: www.dkt-ddtu.info e-mail: dktddtu@gmail.com  
 1. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНІКУМУ
2.1. Освітня діяльність КТ ДДТУ: Освітня діяльність КТ ДДТУ ґрунтується на концептуальних засадах Закону України «Про вищу освіту» і здійснюється відповідно до нормативних документів, Положення «Про організацію освітнього процесу у Комерційному технікумі ДДТУ» тощо. 2.2. Мета освітньої діяльності Технікум, завдання та основні принципи реалізації Концепції. Основною метою освітньої діяльності Технікуму є: – підготовка висококваліфікованих фахівців, які будуть  конкурентоспроможними на національному ринку праці для підприємств усіх форм власності за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра, утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей; – надання повної загальної середньої освіти. 2.3. Основні принципи освітньої діяльності КТ ДДТУ: – нерозривність процесів навчання, дослідницької роботи і виробництва; – гуманізм, демократизм, пріоритетність національних та загальнолюдських духовних цінностей; – забезпечення єдиного підходу до розробки навчальних та робочих планів, навчальних та робочих програм із обов’язковим урахуванням освітньо-професійних стандартів, визначенням критеріїв оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій, термінів та порядку підтвердження отриманих особою кваліфікацій; – методично обґрунтований аналіз потреб ринку праці; – забезпечення якісної практичної підготовки студентів; – незалежність освітньої діяльності від впливу політичних партій та релігійних організацій; – залучення всіх працівників Технікуму (адміністрації, педагогічних працівників, навчально-допоміжного, адміністративно-господарського персоналу) до активної участі у забезпеченні освітньої діяльності Технікуму; – здійснення моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю. 2.4. Основні цілі та засоби реалізації Концепції: – зорієнтованість освітньо-професійних програм на потреби виробництва шляхом проходження студентами технологічних практик у сферах професійної діяльності; – створення і реалізація інтенсивних технологій навчання (індивідуалізація навчання) ; – впровадження дистанційних технологій в освітній процес; – створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; – сприяння розвитку у студентів усіх спеціальностей комунікативної компетентності з іноземної мови на необхідному рівні; – залучення представників роботодавців і фахівців-практиків до формування змісту освітньо-професійних програм, визначення процедур оцінювання,  участі в освітньому процесі та підсумковій атестації; – підвищення спроможності до працевлаштування випускників Технікуму шляхом забезпечення належних умов для практичної підготовки на робочому місці. 2.5. Нормативно-правове та організаційне  забезпечення реалізації Концепції. Нормативно-правове та організаційне забезпечення реалізації Концепції здійснюватиметься шляхом розробки та прийняття в установленому порядку відповідних нормативних актів, планів і заходів, спрямованих на реалізацію положень Концепції, проведення моніторингу стану їх виконання. 2.6. Фінансове забезпечення реалізації Концепції. Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (загальний і спеціальний фонди) із залученням коштів суб’єктів господарювання і громадських організацій. 2.7. Основними напрямами діяльності Технікуму є: – підготовка висококваліфікованих фахівців згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями, визначеними діючими законодавчими та нормативними актами України, для  задоволення потреб підприємств держави та регіону; – підвищення кваліфікації та атестація педагогічних кадрів; – здійснення підготовки громадян до вступу до Технікуму; – організація науково-методичного забезпечення підготовки фахівців за переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Технікумі; – надання платних послуг відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України. 2.8. Основними завданнями Технікуму є: – провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття вищої освіти відповідного рівня особами за обраними ними спеціальностями; – участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу; – формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя; – забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої та інноваційної діяльності; – створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів; – збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства; – поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян. 2.9. Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється в Технікумі за відповідними освітньо-професійними програмами на рівні, молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр. 2.10. КТ ДДТУ є відокремленим структурним підрозділом ДДТУ. 2.11. Види економічної діяльності Технікуму визначаються відповідно до Державного класифікатора видів діяльності й закріплюються Довідкою державної реєстрації. Основними видами економічної діяльності Технікуму є:
 • вища освіта (молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр);
 • повна загальна середня освіта.
2.12. Статус і функції Технікуму визначаються Статутом Університету та цим Положенням. 2.12.1. Технікум як відокремлений структурний підрозділ утворюється рішенням Вченої ради та наказом ректора університету відповідно до головних завдань Університету в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» та функціонує згідно з цим Положенням. Основними структурними підрозділами КТ ДДТУ є: відділення, циклові комісії, кафедри, лабораторії, майстерні, відділи, підготовка до вступу, робочі органи, бібліотека, господарські підрозділи, спортивний комплекс та інші структурні підрозділи, що обслуговують навчальний процес та забезпечують життєдіяльність Технікуму  відповідно до затвердженого штатного розпису. 2.12.2. Для вирішення поточних питань діяльності Технікуму утворюються робочі органи: адміністративна рада, педагогічна рада, приймальна комісія тощо. З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та наукової діяльності в КТ ДДТУ утворюються на громадських засадах дорадчі органи: методична рада, студентська рада тощо. Положення про робочі та дорадчі органи розглядаються та затверджуються педагогічною радою Технікуму. 2.12.3. Університет делегує Технікуму окремі права, а саме: мати розрахункові рахунки у відділенні Управління Державної казначейської служби України у м. Камʼянському Дніпропетровської області, та в установах банків, печатку, штампи, бути позивачем, відповідачем, третьою та заінтересованою особою у судах усіх рівнів за справами, що виникають у ході їх фінансово-господарської та іншої діяльності. КТ ДДТУ має право на прийняття самостійних рішень у межах повноважень, наданих йому згідно з цим Положенням. 2.13. Мовою викладання в Технікумі є державна мова. 2.14. Освітній  процес в Технікумі забезпечує можливість: – здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах; – інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню високоосвіченої, вмілої та вихованої особистості. 2.15.1 Навчання в Технікумі здійснюється  за такими формами: – очна (денна,вечірня); – заочна (дистанційна). Ці форми навчання можуть бути поєднані. 2.15.2. Освітній процес у Технікумі здійснюється за такими формами: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. 2.15.3. Основними видами навчальних занять в Технікумі є: лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація. Форми освітнього процесу і види навчальних занять регламентуються Положенням «Про організацію освітнього процесу у Комерційному технікумі ДДТУ». 2.15.4. Технікум на підставі освітньо-професійної програми для кожної спеціальності розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ECTS, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, що затверджується заступником директора з навчальної роботи. 2.15.6. Технікум забезпечує педагогічних працівників, студентів та інших учасників освітнього процесу літературою, аудиторним фондом, технічними, аудіовізуальними та іншими засобами навчання. 2.15.7. Навчальні плани, навчальні програми та робочі навчальні програми дисциплін, навчальні та навчально-методичні посібники розробляються викладачами, розглядаються на засіданнях циклових комісій та методичної ради технікуму. 2.15.8. Практична підготовка студентів Технікуму здійснюється шляхом  проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними  Технікумом договорами, в університеті, а також в самому технікумі. 2.15.9. Немісцеві вступники, студенти за потребою забезпечуються гуртожитком на період вступних іспитів та навчання. Студенти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечуються гуртожитком у порядку, встановленому законодавством. 2.15.10. Студенту видається студентський квиток і залікова книжка встановленого зразка. 2.15.11. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти Технікуму проводиться згідно із статтею 46 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року №1556-VII. 2.15.12. Працевлаштування випускників Технікуму денної форми навчання відбувається відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів. 2.16. Система виховної роботи в Технікумі спрямовується на формування у студентів і викладачів високої культури і реалізується через: – забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції України; – прищеплення студентам демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, віросповідання і мов спілкування народів світу; – формування у молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості; – забезпечення умов навчання і конструктивної участі студентства в реалізації принципів Болонського процесу; – стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя; – розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності; – утвердження національної ідеї, що сприяє національній самоідентифікації, розвитку культури, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями; – формування у молоді потреби й уміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури; – формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури; – прищеплення здатності до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України; – сприяння розвитку високої мовної культури, вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур; – реалізацію мовної стратегії шляхом комплексного і послідовного впровадження просвітницьких, науково-методичних, роз’яснювальних заходів; – формування нових життєвих орієнтирів особистості; – сприяння формуванню нової ціннісної системи суспільства – відкритої, варіативної, духовно та культурно наповненої, толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості, зменшення соціальної нерівності; – формування відповідальності за власний добробут, стан суспільства. 2.17.1. Виховні цілі реалізуються як у процесі навчальної,  творчої і виробничої діяльності студентів, викладачів та інших працівників, так і в позааудиторний час. Виховна робота вважається невід’ємною складовою службової діяльності керівників, педагогічних  та інших працівників Технікуму. До проведення організаційно-виховної, культурно-просвітницької та індивідуальної роботи зі студентами залучаються викладачі та інші працівники всіх циклових комісій Технікуму. 2.17.2. З метою проведення організаційно-виховної роботи безпосередньо в студентських групах призначаються старости і куратори, діяльність яких регламентується окремими положеннями.  
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА ТЕХНІКУМУ
  3.1. Засновником Технікуму є  Кабінет Міністрів України. 3.2. Міністерство освіти і науки України є центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні та сфері управління якого перебуває Технікум. 3.3. Міністерство освіти і науки України: – здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Технікум; – забезпечує функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти; – формує перелік галузей знань, спеціальностей, професій за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; – затверджує форми документів про вищу освіту державного зразка; – видає ліцензії на освітню діяльність на підставі позитивного експертного висновку Управління ліцензування та акредитації, а також переоформлює та анулює їх; – формує пропозиції і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у порядку, встановленому законодавством; – розробляє та затверджує стандарти вищої освіти та стандарти освітньої діяльності, оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті; – здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 3.4 Дніпровський державний технічний університет здійснює свої повноваження через Вчену раду університету, ректорат, навчальний відділ та інші його управлінські підрозділи, та:
 • затверджує інтегровані навчальні плани, розроблені разом з технікумом, та здійснює методичне керівництво навчально-виховним процесом системи ступеневої підготовки;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Технікуму;
 • затверджує умови прийому на навчання до технікуму;
 • може створювати в технікумі філії кафедр, спільні авторські колективи з метою підготовки та видання підручників та навчально-методичних посібників;
 • надає можливість використання матеріальної  бази, бібліотечного фонду студентам та викладачам Технікуму з метою підвищення рівня навчально-виховного процесу в технікумі;
 • направляє провідних викладачів університету для проведення учбових занять, участі у засіданнях педагогічної та методичної рад технікуму, роботі предметних (циклових) комісій, участі в роботі ДКК;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом.
 
 1. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ
4.1. Цивільна правосуб’єктність Технікуму виникає з моменту його державної реєстрації, складається з його прав та обов’язків і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про його припинення. 4.2. Технікум є державною установою, працює на засадах неприбутковості, свою діяльність здійснює відповідно до законодавства України,Статуту Університету та цього Положення. 4.3. Освітня діяльність Технікуму у сфері вищої освіти здійснюється на підставі ліцензій, які видаються Міністерством освіти і науки України  у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно з Законом України «Про вищу освіту». 4.4. Діяльність Технікуму провадиться на принципах:         – автономії та самоврядування; – розмежування прав, повноважень і відповідальності Засновника, державних органів, до сфери управління яких належить Технікум, органів управління Технікуму; – поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; – незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій. 4.5. Технікум має права, що становлять зміст його автономії та самоврядування, а саме: – розробляти та реалізовувати освітньо-професійні програми в межах ліцензованої спеціальності; – самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу; – готувати фахівців за державним замовленням; – надавати платні освітні та інші послуги згідно з Переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; – визначати співвідношення між основними видами робіт (навчальною, методичною, організаційною) педагогічних працівників Технікуму відповідно до річного навантаження та облік їх навантаження, що затверджується директором Технікуму; – самостійно здійснювати розподіл навчального навантаження педагогічних працівників з урахуванням  результатів навчальної, інноваційної діяльності, методичної та організаційної роботи; – вносити проекти наказів про прийом на роботу, педагогічних та інших працівників; – формувати та затверджувати власний штатний розпис; – запрошувати провідних викладачів і вчених із закладів, установ та організацій на договірній основі для проведення навчальних занять та консультацій; – запроваджувати нові форми організації і стимулювання праці з метою забезпечення максимального використання інтелектуального потенціалу працівників  Технікуму відповідно до законодавства; – утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи; – запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу; – самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін; – видавати документи про отримання вищої освіти здобувачам освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні освіти; – здійснювати реконструкцію, капітальний та поточний ремонти основних фондів у порядку, встановленому законодавством; –  розпоряджатися і користуватися будівлями, спорудами, навчальним, виробничим обладнанням, інвентарем та іншим майном; – спільно з іншими навчальними закладами проводити експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; – організовувати і проводити конференції, симпозіуми, олімпіади, зокрема й міжнародні; – організовувати і проводити спортивні змагання, конкурси, культурно-мистецькі заходи, зокрема й міжнародні; – створювати власні або за угодою використовувати матеріально-технічні бази інших  господарюючих суб’єктів для проведення навчально-виробничої практики студентів, а також проведення власної господарської діяльності; – розвивати  матеріально-технічну базу; – бути членом навчальних, виробничих, громадських об’єднань; – брати участь у роботі міжнародних організацій; – вступати до асоціацій, спілок та інших об’єднань з метою підвищення якості підготовки фахівців, зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури, забезпечення координації та кооперування діяльності, захисту своїх прав та інтересів; – здійснювати в межах бюджетного фінансування оплату праці педагогічних та інших категорій працівників Технікуму, а також за рахунок власних надходжень реалізовувати окремі положення Колективного договору, Галузевих угод за напрямами діяльності Університету та всіх його структурних підрозділів на підставі окремих Положень, які затверджуються педагогічною радою  Технікуму або зборами трудового колективу Технікуму; – запроваджувати власну символіку та атрибутику; – встановлювати  власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу, які не суперечать чинному законодавству; – звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами; – провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства, Статуту Університету та цього Положення; – розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг; – користуватися банківськими кредитами й позиками згідно з законодавством України; – спрямовувати кошти, отримані від надання дозволених законодавством платних послуг, на потреби освітнього процесу, реконструкції, капітальний і поточний ремонт або благоустрій соціально-побутових об’єктів; – у межах коштів, виділених на заробітну плату визначати форму й систему доплат, надбавок, премій та  інші умови матеріального стимулювання педагогічних та інших категорій працівників згідно з колективним договором між адміністрацією і трудовим колективом, встановлювати іменні стипендії та інші заохочувальні виплати відповідно до законодавства України; – одержувати кошти й матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання,транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб і благодійних фондів; – відкривати поточні та депозитні рахунки в банках державного сектору; – користуватися пільгами, установленими законодавством України для вищих навчальних закладів; – укладати угоди із підприємствами, установами й організаціями в Україні для виконання завдань відповідно до законодавства; – реалізовувати інші права, що не суперечать законодавству. 4.6. Технікум зобов’язаний: – вживати заходи, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення плагіату в роботах педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності; – мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; – здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра згідно зі стандартами вищої освіти; – зараховувати випускників вищих навчальних та професійно-технічних навчальних закладів за скороченим терміном навчання згідно з правилами прийому; – виконувати державне замовлення на підготовку фахівців; – розробляти методичне забезпечення освітнього процесу; – забезпечувати підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати та місця роботи; – створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з обмеженими можливостями; – здійснювати соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; – створювати працівникам безпечні   та нешкідливі умови для трудової  та освітньої діяльності; – здійснювати оперативну діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення основних напрямів роботи; – забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання; – здійснювати капітальні та поточні ремонти основних фондів на умовах підряду або господарським способом; – забезпечувати дотримання екологічних вимог; – виконувати договірні зобов’язання; – здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність; – дотримуватися фінансової дисципліни та збереження державного майна; – забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України; – сприяти діяльності органів громадського самоврядування Коледжу; – виконувати накази та розпорядження органів управління освітою; – видавати накази з питань, які делеговані або віднесені до компетенції КТ ДДТУ. – оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань. 4.7. Технікум несе відповідальність за дотримання: –  вимог Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів; –  державних стандартів освіти; –  безпечних умов проведення освітньої та господарської діяльності; –  договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої діяльності та громадянами; –  фінансової дисципліни та збереження державного майна; – принципів соціального захисту працівників і осіб, які навчаються в Технікумі.    
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГОПРОЦЕСУ
5.1. Учасниками освітнього процесу в Технікумі є: – педагогічні працівники; – здобувачі вищої освіти, які навчаються в Технікумі; – фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу; – інші працівники   Технікуму. 5.1.1. До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці. 5.1.2. Права й обов’язки всіх учасників освітнього процесу, зазначених в   п.5.1. цього Положення, визначаються відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти, а також Колективним договором,       Правилами внутрішнього трудового розпорядку Технікуму, Положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями. За рішенням загальних зборів трудового колективу Технікуму учасникам освітнього процесу можуть бути надані додаткові права та визначені додаткові обов’язки. Робочий час  педагогічних працівників визначається Кодексом законів про працю України і становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу) . Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Норми часу методичної, наукової, організаційної роботи визначаються вищим навчальним закладом. Рекомендований перелік видів навчальної, методичної  та організаційної роботи для педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Види навчальної роботи педагогічних працівників відповідно до їх посад встановлюються вищим навчальним закладом за погодженням з виборними органами первинних організацій профспілки (профспілковим представником). Залучення  педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством. Додаткові години навчального навантаження при їх наявності педагогічним працівникам встановлюються за їх згодою та за погодженням з профспілковим комітетом технікуму з відповідною оплатою згідно із законодавством. Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом (графіком) методичних, виховних та контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним робочим планом викладача. Викладач зобов’язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу. 5.2. Педагогічні працівники Технікуму мають право: – на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом; – на академічну мобільність для провадження професійної діяльності; – на захист професійної честі та гідності; – на участь в управлінні Технікумом, у тому числі обирати та бути обраним  делегатом конференції трудового колективу Університету; – на вибір методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу; – на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами Технікуму, умовами індивідуального трудового договору та Колективного договору; – на безоплатне користування бібліотечними, інформаційними ресурсами Технікуму; – на захист права інтелектуальної власності; – на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років; – на участь в об’єднаннях громадян; – на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку. 5.2.1. Крім того, педагогічні працівники мають право на: – індивідуальну педагогічну діяльність; – роботу за сумісництвом,  а також на умовах погодинної оплати в Технікуму або інших навчальних закладах, підприємствах, організаціях, займатися підприємницькою діяльністю відповідно до умов, визначених законодавством України; – навчання в аспірантурі. 5.2.2. Педагогічні працівники Технікуму мають також інші права, передбачені законодавством і цим Положенням. 5.3. До складу трудового колективу Технікуму входять педагогічні працівники разом з інженерно-технічними працівниками, фахівцями, адміністративним, навчально-допоміжним персоналом, які мають такі права: – брати участь в обговоренні та розв’язанні всіх найважливіших питань діяльності Технікуму; – одержувати інформаційні, нормативні та інші матеріали, що розробляються чи застосовуються у діяльності Технікуму; – безкоштовно користуватися навчальними та іншими приміщеннями й обладнанням Технікуму для здійснення навчально-виховної та дослідної роботи; – бути членом профспілкової організації Технікуму; – у визначеному законодавством порядку користуватися всіма видами послуг, що їх може надати Технікум, а також іншими можливостями Технікуму з метою оперативного і ефективного вирішення питань навчально-методичної та дослідної діяльності; – оскаржувати дії адміністрації Технікуму у встановленому порядку. 5.4. Педагогічні працівники Технікуму зобов’язані: – забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю; –  підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність; – дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України; – розвивати в осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, самостійність, ініціативу, творчі здібності; – дотримуватися статуту вищого навчального закладу, законів, інших нормативно-правових актів. – постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру; – забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін у повному обсязі навчальних програм; – забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів; – виховувати у студентів повагу до батьків, жінок, громадян старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища; – готувати студентів до свідомого життя і дусі взаєморозуміння, миру, згоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами; – додержуватись норм етики, моралі, поважати гідність студентів, прищеплювати  їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України; – захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюнових виробів, інших шкідливих звичок; – додержуватись законів, положення та Правил внутрішнього трудового розпорядку технікуму. Крім того, педагогічні працівники Технікуму зобов’язані: – залучати студентів до технічної творчості, проявляти турботу про їхнє культурне і фізичне вдосконалення; – вивчати причини неуспішності осіб, які навчаються, надавати їм допомогу в організації самостійної та індивідуальної роботи, брати участь у профорієнтаційній роботі Технікуму; – підтримувати зв’язки з випускниками Технікуму, вивчати їх діяльність і на підставі її аналізу вдосконалювати навчально-виховний процес; – дотримуватися законодавства України щодо збереження майна Технікуму; – не рідше одного разу на п’ять років проходити підвищення кваліфікації; – знати й виконувати: вимоги нормативних актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільної оборони, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, дорожнього руху, передбачені відповідними правилами та інструкціями; – брати участь у всіх загальних заходах Технікуму; – проходити в установленому порядку профілактичні та періодичні медичні огляди. 5.5. Усі члени трудового колективу Технікуму зобов’язані: працювати чесно, сумлінно, дисципліновано; – дотримуватися Статуту Університету, Положення про технікум, вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку; – дбати про зміцнення авторитету Технікуму; – постійно підвищувати свій професійний рівень, загальну культуру; виконувати рішення зборів трудового колективу, педагогічної ради Технікуму, наказів, розпоряджень ректора Університету; – дотримуватися інших вимог законодавства України. 5.6. Основні посади педагогічних працівників Технікуму визначені Законами України «Про вищу освіту» та штатним розписом Технікуму. 5.7. Посади педагогічних працівників можуть займати особи із ступенем магістра за відповідною спеціальністю. Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади ректором Університету. Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Порядок проведення атестації педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України. 5.8.1. Під час заміщення вакантних посад педагогічних працівників  укладанню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується педагогічною радою Технікуму. 5.8.2. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором. 5.9. Педагогічним та іншим працівникам Технікуму: – створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку, у тому числі працівникам з обмеженими можливостями; – виплачуються у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства; – встановлюються доплати за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук, а також за вчене звання доцента  та професора. 5.10. Директор  Технікуму відповідно до законодавства, цього Положення та колективного договору встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних та інших працівників Технікуму. 5.11. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я вирішуються відповідно до законодавства України та колективного договору. 5.12. За досягнення високих результатів праці педагогічні та інші працівники Технікуму можуть бути представлені до державних нагород, присвоєння почесних звань, відзначення преміями, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення. 5.13.  Педагогічні працівники проходять перепідготовку і підвищують свою кваліфікацію у таких формах: – навчання у закладах перепідготовки та підвищення кваліфікації; – стажування у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, на підприємствах, в організаціях та установах, у тому числі закордонних, згідно терміну  та порядку, які визначені нормативно. На період підвищення кваліфікації та стажування за працівниками зберігається середня заробітна плата та місце роботи. 5.14. Особа в Технікумі не може одночасно займати дві та більше посади, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій. 5.15. Звільнення  педагогічних працівників з ініціативи адміністрації у зв’язку зі змінами в освітньому процесі, а також ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням навчального підрозділу, зміною обсягу робіт, чисельності працюючих може здійснюватися після закінчення навчального року, якщо інше не передбачено трудовим договором, контрактом. 5.16. Особи, які навчаються в Технікумі (студенти), мають право на: – вибір форми навчання під час вступу до Технікуму; – безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; – трудову діяльність у позанавчальний час; – додаткову оплачувану відпустку у зв’язку із навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням; – безоплатне користування бібліотекою, інформаційними фондами, навчальною,  спортивною базами Технікуму; – безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами); – забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством; – участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації; – участь у заходах з освітньої, дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку; – участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу,  призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; – внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; – участь у громадських об’єднаннях; – участь у діяльності органів громадського самоврядування Технікуму,  відділень, педагогічної ради Технікуму, органів студентського самоврядування; – навчання одночасно за декількома освітньо-професійними  програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої  освіти за кожним рівнем за кошти державного бюджету; – отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством; – академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки; – моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; – захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; – безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством; – канікулярну відпустку тривалістю не менше восьми календарних тижнів на навчальний рік; – отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; – оскарження дій органів управління Технікуму та їх посадових осіб, педагогічних  працівників. 5.16.1. Крім того, студенти мають право: – складати екзамени та заліки екстерном чи достроково при виконанні всіх вимог, передбачених навчальними планами та програмами у порядку, встановленому в Технікумі; 5.16.2. Студенти, які навчаються в Технікумі за денною формою за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку. 5.17. Всі особи, які навчаються в Технікумі зобов’язані: – дотримуватися вимог законодавства, Положення про технікум та Правил внутрішнього розпорядку; – виконувати вимоги освітньо-професійної  програми; – виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями. 5.17.1. Окрім того, студенти зобов’язані: – відвідувати заняття згідно з розкладом та графіком навчального процесу, вчасно інформувати  відповідне відділення у разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та екзамени, виконувати лабораторні, практичні, семінарські контрольні роботи тощо; – виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки; – виконувати вимоги навчального плану та дотримуватися графіка освітнього процесу; – систематично та глибоко оволодівати теоретичними і практичними уміннями й навичками за обраною спеціальністю; – підвищувати свій освітній і культурний рівень, дотримуватися норм навчальної етики, етики  співтовариства; – набувати навичок організаційної  та виховної роботи; – брати участь у громадському й культурному житті Технікуму; – дбати про підвищення авторитету Технікуму; – гідно нести звання студента, поважати людську гідність викладачів та всіх членів трудового колективу; – постійно прагнути до морального та фізичного вдосконалення; – дбайливо і бережливо ставитись до аудиторного обладнання, приладів, обчислювальної техніки, книжкового фонду, іншого майна Технікуму. 5.18. За успіхи  у навчанні, активну участь у дослідній та суспільно-культурній роботі студентам, учням  встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення. 5.19. За завдану матеріальну шкоду внаслідок навмисного шкідливого вчинку або недбалого ставлення до інвентарю, обладнання на винну особу може бути накладено відшкодування збитків у встановленому законодавством України порядку. 5.20. За порушення вимог цього Положення, Правил внутрішнього трудового розпорядку Технікуму, навчальної дисципліни, правил проживання в гуртожитку, невиконання інших вимог нормативно-правових актів до студента, іншої особи, яка навчається в Технікумі, можуть застосовуватися стягнення.  
 1. УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКУМОМ,
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ТЕХНІКУМУ 6.1.Управління Технікумом  здійснюється на основі принципів: – автономії та самоврядування; – розмежування  прав, повноважень  та відповідальності  Міністерства освіти і науки України, Дніпровського державного технічного університету, керівництва Технікуму та його структурних підрозділів; – поєднання  колегіальних та єдиноначальних засад; – незалежності    від політичних   партій, громадських   та релігійних організацій. 6.2. Автономія та самоврядування Технікуму реалізується відповідно до чинного законодавства і передбачає: – самостійне визначення форм та видів  організації освітнього процесу відповідно до Положення про організацію освітнього процесу; – надання додаткових освітніх послуг; – самостійне розроблення та запровадження власних програм навчальної, творчої і виробничої діяльності; – створення у відповідності до нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту Університету та даного Положення відділень, циклових комісій, кабінетів, лабораторій та інших структурних підрозділів; – на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями; – брати участь у роботі міжнародних організацій – брати участь у громадському обговоренні щодо внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення; – користуватися   земельними ділянками    в порядку, встановленому Земельним кодексом України. 6.3. Повноваження директора Технікуму регламентуються контрактом, що укладається з ректором Університету. В межах наданих йому повноважень та згідно Доручення, директор здійснює безпосереднє управління діяльністю Технікуму. 6.4.  Директор Технікуму може бути звільнений з посади на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за недотримання даного Положення та умов контракту. 6.5. Для вирішення поточних питань діяльності Технікуму створюються:
 • адміністративна рада;
 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • приймальна комісія;
 • робочі органи;
 • органи громадського самоврядування тощо.
6.6.  Адміністративна рада вирішує поточні питання освітньої діяльності Технікуму, виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень органів управління освітою, господарської діяльності   Технікуму та соціально-побутових умов студентів, відповідно до Положення про адміністративну раду. До складу адміністративної ради Технікуму входять: директор (голова ради), заступник  директора, завідувачі відділеннями, головний бухгалтер, голова профбюро, керівники структурних підрозділів. 6.8.  Педагогічна рада Технікуму у своїй роботі здійснює діяльність відповідно до Положення про педагогічну раду. Головою педагогічної ради є директор Технікуму. До складу педагогічної ради входять: заступник  директора, завідувачі відділеннями, голови циклових комісій, завідувач бібліотекою, педагогічні працівники, представники органів студентського самоврядування, головний бухгалтер, завідувач гуртожитку та завідувач господарства. Засідання педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи. Рішення педагогічної ради є легітимними, якщо на засіданні ради присутні не менше половини її членів. Функціями педагогічної ради Технікуму є:
 • розгляд та обговорення заходів з виконання нормативно-правових актів;
 • розгляд та обговорення стану і підсумків навчально-виховної та методичної роботи;
 • розгляд та обговорення стану дисципліни та успішності студентів;
 • переведення студентів з контрактної форми навчання на вільні місця, що фінансуються з держбюджету;
 • розгляд та обговорення фізичного виховання і фізичної підготовки студентів;
 • розгляд та обговорення стану практичного навчання студентів;
 • розгляд та обговорення підсумків поточного та підсумкового контролю, контрольних робіт з перевірки залишкових знань (директорських), підсумків семестрових, перевідних, кваліфікаційних іспитів та захисту курсових і дипломних проектів і робіт,  аналізу показників навчально-виховної, виробничо-господарської діяльності, дотримання Правил внутрішнього розпорядку Технікуму;
 • розгляд та обговорення роботи кабінетів і лабораторій;
 • розгляд та обговорення плану розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази Технікуму;
 • затвердження положень про роботу окремих структурних підрозділів, планів роботи і поточних питань з організації освітнього процесу Технікуму.
6.9. Методична рада – це колегіальний орган, що працює на підставі окремого Положення. Головою методичної ради є заступник директора Технікуму з навчальної роботи. Членами методичної ради є  завідувачі відділень,методисти, завідувачі навчально-методичного кабінету та навчально-методичної лабораторії, голови циклових комісій. Методична рада створюється з метою вдосконалення якості навчання і виховання, підвищення професійної кваліфікації і педагогічної майстерності педагогічних працівників Технікуму. Функції методичної ради: – обговорення питань навчально-методичної та виховної роботи; – внесення пропозицій щодо втілення в навчальний процес нових ефективних форм і методів навчання; – розгляд та рекомендації до видання навчально-методичних посібників; – постійне вивчення і широке розповсюдження передового досвіду викладачів Технікуму та інших вищих навчальних закладів. 6.10. Склад та функції приймальної комісії визначаються Положенням про приймальну комісію   Технікуму, затвердженому у відповідному порядку. Голова та склад приймальної комісії щорічно затверджуються наказами директора Технікуму та ректора Університету у відповідності до даного Положення. 6.11. Робочі органи: – рада кураторів груп, викладачів; – комісії:  атестаційна, стипендіальна тощо. 6.12. Органи громадського самоврядування. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Технікуму є загальні збори трудового колективу. Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше ніж раз на рік. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів в присутності не менше двох третин членів трудового колективу Технікуму. Присутність педагогічних працівників на зборах повинна складати не менше 75% загальної кількості присутніх. Загальні збори: – приймають Положення  про технікум, а також вносять зміни до нього; – щорічно заслуховують звіт директора Технікуму; – обирають комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України; – обговорюють колективний договір та правила внутрішнього розпорядку коледжу; – розглядають інші питання діяльності Технікуму.  
 1. ПОРЯДОК ОБРАННЯ  ДИРЕКТОРА ТЕХНІКУМУ
7.1. Кандидат на посаду директора Технікуму повинен вільно володіти державною мовою, мати стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників або педагогічних працівників не менше 10  (десяти) років. Кандидат на посаду директора має бути громадянином України. Одна і та сама особа не може бути директором Технікуму більше ніж два строки. Згідно п.п.10 пункту 2 розділу ХV Закону України «Про вищу освіту» директор Технікуму, який займав дану посаду на час набрання чинності цим Законом, продовжує виконувати свої повноваження згідно з укладеним з ним контрактом та має право обиратися на посаду директора Технікуму на ще один строк. 7.2.Директор Технікуму  обирається за конкурсом на заміщення посади керівника на загальних зборах трудового колективу Технікуму шляхом таємного голосування строком на п’ять років відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, цього Положення та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 року № 726 та призначається на посаду на умовах контракту наказом ректора Університету. 7.3. Вибори директора Технікуму (далі – вибори) проводяться з дотриманням принципів відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення, добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення рівності прав учасників виборів. 7.4. Претенденти на посаду директора можуть бути висунуті трудовим колективом  Технікуму, профспілковою організацією працівників та студентів Технікуму, а також шляхом самовисування. 7.5. Брати участь у виборах мають право всі педагогічні працівники Технікуму та виборні представники від працівників та студентів Технікуму. При цьому 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні працівники, 15 відсотків – виборні представники з числа студентів які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів та 10 відсотків з числа працівників Технікуму, що не відносяться до числа педагогічних працівників. 7.6. Вибори проводяться шляхом таємного голосування у приміщенні Технікуму. Процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою відеозасобів. При цьому таке фіксування не може порушувати таємницю голосування. 7.7. Результати виборів оприлюднюються після складання протоколу про результати голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях Технікуму, а також на офіційному веб-сайтах Університету та Технікуму. 7.8. Якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів виборців, організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться через сім календарних днів після проведення першого туру. У разі, коли дата другого туру виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день. До бюлетенів для голосування включаються два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі виборів. 7.9. Вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо: – участь у виборах взяли менше 50 відсотків виборців; – у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50 відсотків голосів виборців; – у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів виборців. У разі прийняття виборчою комісією рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, Університет протягом двох тижнів з дня прийняття зазначеного рішення оголошує проведення нового конкурсу. 7.10. Документація, пов’язана з проведенням виборів, зберігається  в Технікумі протягом п’яти років. 7.11. Директор Технікуму може бути звільнений з посади ректором Університету, а також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання зборами трудового колективу Технікуму з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Положення про Технікум та умов контракту. Подання про відкликання директора може бути внесено до розгляду зборами трудового колективу Технікуму не менш як половиною її штатного складу працівників Технікуму. Рішення про відкликання директора Технікуму приймається більшістю голосів за умови присутності не менше як двома третинами голосів на зборах трудового колективу Технікуму. У такому випадку ректор призначає виконуючого обов’язки директора Технікуму.  
 1. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
8.1. У Технікумі функціонує первинна профспілкова організація працівників, студентів, що діє згідно з Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом. 8.2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Технікуму є збори трудового колективу, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються в Технікумі. 8.2.1. Збори трудового колективу скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори трудового колективу можуть скликатися за рішенням педагогічної ради Технікуму, профспілкової організації Технікуму або з ініціативи не менше третини членів трудового колективу Технікуму.   8.2.2. Організацію й підготовку проведення зборів трудового колективу здійснює профбюро Технікуму. Для підготовки проведення зборів трудового колективу вищезазначений орган може утворювати робочу комісію. 8.2.6. Збори трудового колективу Технікуму вважається правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше двох третин співробітників технікуму. Рішення зборів приймається простою більшістю голосів присутніх та оформлюються протоколом за підписами голови та секретаря. 8.2.7. Збори трудового колективу: – погоджують за поданням педагогічної ради Технікуму, Положення Технікуму, зміни та доповнення до нього; – заслуховують щороку звіт директора Технікуму та оцінюють його діяльність; – розглядають за обґрунтованим поданням педагогічної ради Технікуму питання про дострокове припинення повноважень директора Технікуму; – затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку Технікуму і колективний договір; – розглядають проект Колективного договору й надають повноваження первинній профспілковій організації Технікуму підписувати Колективний договір із власником або уповноваженим ним органом від імені колективу Технікуму; – пропонують кандидатури претендентів для обрання на посаду директора Технікуму; – розглядають основні питання економічного і соціального розвитку Технікуму; – обирають делегатів на конференцію трудового колективу Університету; – розглядають інші питання діяльності Технікуму. 8.3. У Технікуму та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування – студентська рада, яка є невід’ємною частиною громадського самоврядування Технікуму. Студентська рада об’єднує всіх студентів Технікуму. Усі студенти, які навчаються в Технікуму , мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. Студентська рада забезпечує захист прав, інтересів студентів та їх участь в управлінні Технікумом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентської ради, яка обирається шляхом прямого таємного голосування студентів. 8.3.1. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, цим Положенням та Положенням про студентське самоврядування Технікуму. 8.3.2. Органи студентського самоврядування діють на принципах: – добровільності, колегіальності, відкритості; – виборності та звітності органів самоврядування; – рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні; – незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 8.3.3. Студентське самоврядування здійснюється на рівні Технікуму, відділень, студентської групи, гуртожитку. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, старостат, студентські ради, рада гуртожитку  тощо). Представницькі, виконавчі органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менше 10 відсотків студентів Технікуму. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більше двох строків. З припиненням особою навчання в Технікумі припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування Технікуму. Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про вищу освіту». 8.3.4. Органи студентського самоврядування: – беруть участь в управлінні Технікумом у порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» та цим Положенням; – беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; – проводять організаційні, просвітницькі, дослідні, спортивні, оздоровчі та інші заходи; – беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості  освіти; – захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Технікумі; – делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів; – приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; – беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів та учнів у гуртожитку та організації харчування студентів; – вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; – вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Технікуму, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; – мають право оголошувати акції протесту; – виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та Положенням про студентське самоврядування Технікуму. 8.3.5. За погодженням з органом студентського самоврядування Технікуму  приймаються рішення про: – відрахування студентів з Технікуму та їх поновлення на навчання; – переведення осіб, які навчаються в Технікумі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; – переведення осіб, які навчаються в Технікуму за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; – поселення осіб, які навчаються в Технікумі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; – затвердження правил внутрішнього розпорядку Технікуму в частині, що стосується осіб, які навчаються; – діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються в Технікумі. 8.3.6. Вищим органом студентського самоврядування є збори студентів, які: – ухвалюють Положення про студентське самоврядування Технікуму, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування; – заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку; 8.3.7. Адміністрація Технікуму не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування. 8.3.8. Директор Технікуму забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода. 8.3.9. Фінансовою основою студентського самоврядування є: – кошти, визначені педагогічною радою Технікуму в розмірі не менше 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Технікумом від основної діяльності; – членські внески студентів та учнів, розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування Технікуму. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом. 8.3.10. Кошти органів студентського та учнівського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів. Органи студентського та учнівського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 8.4. У Технікумі діють науково-дослідні товариства студентів, які є частиною системи громадського самоврядування Технікуму. 8.4.1. У своїй діяльності науково-дослідні товариства студентів керуються законодавством, цим Положенням та Положенням про дослідні товариства. 8.4.2. Науково-дослідні товариства студентів діють на принципах: – свободи дослідної творчості;                                                             – добровільності, колегіальності, відкритості; – рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності науково-дослідних товариств студентів. 8.4.3. Науково-дослідні товариства студентів: – приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;            – проводять організаційні, дослідні та освітні заходи;                                   – популяризують науково-дослідну діяльність серед студентської молоді, сприяють залученню осіб, які навчаються, до дослідної роботи та інноваційної діяльності; – представляють інтереси студентів та учнів перед адміністрацією Технікуму та іншими організаціями з питань науково-дослідної роботи та розвитку академічної кар’єри; – сприяють підвищенню якості досліджень; – взаємодіють з Університетом, науковими та науково-дослідними установами; 8.4.4. Адміністрація Технікуму не має права втручатися в діяльність науково-дослідних товариств студентів, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, Статуту чи завдає шкоди інтересам Технікуму. 8.4.5. Керівник Технікуму всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності науково-дослідних товариств студентів (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо). 8.4.6. Фінансовою основою діяльності науково-дослідного товариства студентів є кошти, визначені педагогічною радою Технікуму.     
 1. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
9.1. Мета й завдання дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності в Технікумі. 9.1.1. Дослідно-експериментальна та інноваційна діяльність в Технікумі є невід’ємною складовою освітньої  діяльності i провадиться з метою інтеграції освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти. Провадження дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності Технікумом є обов’язковим. 9.1.2. Суб’єктами дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності є педагогічні працівники, особи, які навчаються в Технікумі, інші працівники Технікуму, а також працівники підприємств. 9.1.3. Основною метою дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності є здобуття нових  знань шляхом проведення досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових лабораторних установок, стендів, видів техніки, матеріалів, тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу. 9.1.4. Основними завданнями дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності Технікуму є: 1) одержання конкурентоспроможних прикладних результатів; 2) застосування нових технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою; 3) формування сучасного  кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних розробок; 4) забезпечення підготовки в Технікумі кваліфікованих фахівців на основі новітніх досягнень технічного прогресу; 5) організація інформаційно-рекламної  діяльності, ярмарків, аукціонів тощо; 6) створення стандартів вищої освіти,  навчальних посібників з урахуванням досягнень світової науки і техніки; 7)  розвиток технічної діяльності студентів.  
 1. МАЙНО ТА КОШТИ ТЕХНІКУМУ
10.1. Матеріально-технічна база Технікуму включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання та інші матеріальні цінності. Джерелом формування матеріально-технічної бази Технікуму є:   – майно, передане Технікуму Уповноваженим органом управління;       – кошти, отримані із загального фонду Державного, та/або обласного (місцевого) бюджету у порядку, встановленому законодавством; – капітальні вкладення, субсидії та дотації з державного бюджету та/або обласного (місцевого) бюджету у порядку, встановленому законодавством; фінансова допомога міжнародних організацій, вітчизняних та іноземних інвесторів; – безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних і фізичних осіб; – надходження від надання платних послуг; – інше майно та кошти, набуті на підставах, дозволених законодавством України. 10.2. Майно – є  державною власністю та передане в оперативне управління університету (згідно наказу Міністерства освіти і науки №1295 від 11.11.2014 р.), не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України та зборів (конференції) трудового колективу Університету, крім випадків, передбачених законодавством. 10.3.Університет, як балансоутримувач, дозволяє Технікуму  користуватися основними засобами та розпоряджатися обіговими коштами, іншим майном, що закріплене за ним відповідно до законодавства та делегованих повноважень. Технікум несе витрати, пов’язані з утриманням майна, яке перебуває у його користуванні, за рахунок загального та спеціального фонду державного бюджету. 10.4. Власні надходження Технікуму, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого педагогічною радою Технікуму, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Технікуму на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) Технікуму  і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах діяльності Технікуму відповідно до Положення. Передача в оренду закріпленого за Технікумом майна відповідно до законодавства, Положень про структурні підрозділи та делегованих повноважень  здійснюється балансоутримувачем без права їх викупу відповідно до законодавства та за погодженням з фондом держмайна, Міністерством освіти і науки України. Будівлі, споруди і приміщення Технікуму повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Якщо відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну. Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються Технікумом на підставі делегованих повноважень відповідно до Земельного кодексу України. 10.5. Технікум, у порядку, визначеному законом, та відповідно до цього Положення має право: – власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом); – засновувати сталий фонд (ендавмент) Технікуму та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема, будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу; – провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном; – використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до законодавства; – створювати власні або використовувати за договором інші матеріально технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності; – при наданні платних послуг встановлювати розмір та порядок проведення оплати. Технікум має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік; – встановлювати розмір плати при наданні інших платних послуг відповідно до Переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, коригувати розмір плати у разі зміни тарифів на комунальні послуги та в інших випадках, передбачених законодавством; – створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих,  культурно мистецьких структурних підрозділів; – здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів; – спрямовувати кошти на соціальну підтримку  педагогічних та інших працівників Технікуму та осіб, які навчаються в Технікумі; – відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами без урахування обмежень на право здійснення запозичень, установлених статтею 16 та  пунктом 27 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України; – брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і утворених за участю вищих навчальних закладів малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності); –  засновувати навчальні заклади і наукові установи; – засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або виробничої діяльності;   – здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз даних; – шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо). 10.6. Фінансування Технікуму здійснюється за державні та інші кошти у порядку визначеному чинним законодавством. 10.7. У Технікумі створюються: 10.7.1. Загальний фонд на підготовку фахівців у межах державного замовлення. Кошти загального фонду бюджету використовуються на розвиток та утримання матеріально-технічної і лабораторної бази Технікуму, забезпечення ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої діяльності, витрати, пов’язані з проходження здобувачами вищої освіти виробничих і переддипломних практик, поточні витрати згідно з наданими лімітами асигнувань та кошторисом, що затверджується Міністерством освіти і науки України. 10.7.2. Спеціальний фонд, який формується за рахунок: – коштів, одержаних за підготовку фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними й фізичними особами; – доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання; – спільної  діяльності; – безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав; – інших доходів згідно з законодавством України. Кошти спеціального фонду використовуються на поточні та капітальні видатки, необхідні для виконання договірних зобов’язань перед юридичними й фізичними особами згідно з кошторисами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України, а також на інші потреби, які забезпечують життєдіяльність Технікуму. 10.8. Кошти, отримані Технікумом як плата за навчання, підготовку,  надання освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів. 10.9. Оплата праці в Технікумі здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Галузевими Угодами та Колективним договором. 10.10. Стипендіальний фонд Технікуму використовується згідно з розробленим на підставі державних нормативних актів Порядком використання коштів, передбачених на виплату стипендій для надання матеріальної допомоги та заохочення, за поданням стипендіальних комісій, які діють на підставі Положення. 10.11. Форми та системи оплати праці, умови й показники преміювання та матеріального заохочення, інших видів грошових винагород працівників Коледжу, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, за складність і напруженість у роботі, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, визначаються відповідно до вимог законодавства окремими Положеннями, які є складовими Колективного договору. 10.12. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять до Технікуму безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються. 10.13. Технікум самостійно розпоряджається власними надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством України платних послуг  та інших видів господарської діяльності. 10.14. Фінансування Технікуму, як відокремленого структурного підрозділу Університету, здійснюється за рахунок державного бюджету (загального та спеціального фондів) за окремими рахунками.  З 2018 року фінансування технікуму буде здійснюватися за КПКВК ДБ 2201160, згідно ст.24 Закону України «Про бюджет 2018». 10.15. Технікум має власні печатки, штампи, логотипи, бланки.  
 1. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  11.1. Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно – правових актів коледж як вищий навчальний заклад державної форми власності складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до Міністерства освіти і науки України, органів Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби України, Державної служби статистики України, Пенсійного фонду України, інших органів та установ. 11.2. Технікум самостійно веде оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, складає статистичну звітність згідно з законодавством та подає їх в установленому порядку до Міністерства освіти і науки України та іншим органам і установам, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності. 11.4.  Директор,  головний бухгалтер технікуму  несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності. 11.5. Аудит діяльності технікуму здійснюється згідно із законодавством України. 11.7.  Технікум  зобов’язаний публікувати на своєму офіційному веб-сайті: – кошторис на поточний рік та всі зміни до нього; – звіт про використання та надходження коштів; – штатний розпис на поточний рік.  
 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕХНІКУМ
  12.1.Положення про Технікум приймається загальними зборами трудового колективу   Технікуму та подається Ректору Університету для затвердження. 12.2. Зміни та доповнення до Положення схвалюються загальними зборами трудового колективу Технікуму та  затверджуються Ректором Університету в тому ж порядку, що і Положення шляхом затвердження нової редакції.   В.о. директора Я.М.Черненко   ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ до ПОЛОЖЕННЯ ПРО   КОМЕРЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
В.о.директора  КТ ДДТУ    Я. М. Черненко
Перший проректор ДДТУ     В. М. Гуляєв
Головний бухгалтер ДДТУ       О. В. Богиня
Начальник навчального відділу   Л. О. Добрик
Начальник юридичного відділу ДДТУ     Л. В. Медведєва
 

Контакти

Адреса

Контакти

Контакти

Дніпродзержинський Комерційний Технікум
+38 098 368 13 34
+38 098 368 13 34
dktddtu@gmail.com
Адреса
м. Дніпродзержинськ
Вул. Коваленко 10
Індекс 51925